สารสนเทศโครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร

Information of Rakpongprai Project

ระบบจัดการสารสนเทศ

ระบบบริหารจัดการข้อมูล

คลิก

เอกสาร

เอกสารที่ใช้ในโครงการ คู่มือค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

คลิก

สื่อ

วิดีทัศน์ กิจกรรม

ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร คลิก

เรื่องราวชาวค่าย

เรื่องเล่าชาวค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

คลิก
21 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร

ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

อ่านต่อ

เยาวชน…รักษ์พงไพร สไตล์

Active Learning

 “เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และนักเรียนสามารถถอดองค์ความรู้จากการลงมือทำได้”

อ่านต่อ

สวรรค์เอราวัณ กับวันดีๆ ของชาวรักษ์พงไพร

โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรสามารถร่วมสร้างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นนักอนุรักษ์ที่เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สิ่งสำคัญคือการสร้างให้เกิด “ความยั่งยืน” สิ่งที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องกลับไปบอกต่อกับครูในพื้นที่ คือ – ครูจะต้องจัดการเรียนรู้แบบ active learning – กิจกรรมจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน เพราะกิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ – การทำซ้ำบ่อยจนเกิดเป็นนิสัย

อ่านต่อ

ปฏิทินการจัดค่าย

อ่านต่อ

ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้

อ่านต่อ

ความเป็นมา

อ่านต่อ

เสียงจากเยาวชน…รักษ์พงไพร

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.”

Anna Johnson
CEO @ COOLAPP

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.”

Eric Black
CEO @ COOLAPP

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.”

John Collins
CEO @ COOLAPP

ร่วมกิจกรรมของครอบครัวรักษ์พงไพรได้ที่

เสียงจากครอบครัวรักษ์พงไพร

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต

องคมนตรี

“..ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนมีความเข้าใจ มีทักษะ และเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต ให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแลและพัฒนาตัวเอง และมีศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้…”


นายอัมพร  พินะสา

รองเลขาธิการ กพฐ.

“..ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีเยาวชนได้รับการพัฒนาไปแล้วมากกว่า 30,000 คน โดยเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสู่ห้องเรียนและชุมชนได้ พร้อมทั้งมีการพัฒนาครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความพร้อมในการขยายผลสู่วงกว้างมากขึ้น…”


ดร.สมพร  สามทองกล่ำ

ผอ.กลุ่ม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนสอน

“…โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร”ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเยาวชนได้รับการพัฒนาจำนวน 7,564 คน จาก 504 โรงเรียน และครูจำนวน 1,628 คน พร้อมทั้งต่อยอดพัฒนาสู่ผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพรระดับประเทศ จำนวน 285 คน ให้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการเป็นนักอนุรักษ์และเป็นแกนนำขยายผลในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง…”


ดร.วสันต์  สุทธาวาส

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

“…จากการประเมินพบว่าเยาวชนมีคุณลักษณะตามเป้าประสงค์ของโครงการร้อยละ 91.67 และมีความสุขในการเรียนรู้ร้อยละ 80.89 โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือการออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม การใช้รูปแบบการประเมินที่ง่ายสอดคล้องกับ Active Learning ซึ่งช่วยเสริมสร้างความต่อเนื่องในการเรียนรู้และความร่วมมือที่เข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่…”


504

โรงเรียน

1628

ครู

7564

นักเรียน

ข่าวสารล่าสุด

ลึก รวดเร็ว รอบด้าน

“รักแรกพบ”

  หากพูดถึงความประทับใจ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุด เพราะเป็นเรื่องราวที่กลั่นกรองมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ ระยะเวลา 3 วัน ที่ได้มีโอกาสติดตามเด็กน้อยที่ร่วมเข้าค่าย “เยาวชน..รักษ์พงไพร” เป็นค่ายที่จัดขึ้นปีที่ 5 แล้วก็จริง แต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างฉันกับเด็กน้อย คือ ที่นี่และค่ายนี้ คือครั้งแรกของเรา ที่แฝงไปด้วยเรื่องราวความน่ารัก เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวฉันคงที่ไม่มีวันลืม… “คงต้องถึงเวลา ที่เราต้องมาช่วยกัน ป่าโดนทำร้ายทุกวัน ตัดฟันจนป่าวอดวาย เยาวชนอย่างเรา ยังรวมพลังหัวใจ เรียนรู้เรื่องราวความเป็นไป เพื่อนำไปใช้ ปกป้องป่า” เสียง “เพลงค่าย” ดังกึกก้องด้วยเสียงที่เปี่ยมไปด้วยพลัง[…]

Read more
February 25, 2019 0

“ปลูกกล้วยในใจชมพู่”

  จบไปแล้วกับค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ค่ายที่ 1 ของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ นำนักเรียนจำนวน 60 คนเขาร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนทั้ง 60 คน มีความสุข และสนุกกับการทำกิจกรรมอย่างมาก (ย้ำว่าอย่างมาก) เพราะจุดเด่นของกิจกรรมในค่ายนี้คือ การจัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ตลอดระยะเวลา 3 วัน น้อง ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติ เพื่อศึกษาต้นไม้ทรงปลูกอีกหลายต้น[…]

Read more
February 24, 2019 0

2 1 2 – เปิดค่ายรักษ์พงไพร ปี 5

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันปฐมฤกษ์ของค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 5 โดยจัดกิจกรรมกันที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ มีน้องๆ นักเรียนจาก 2 ศูนย์เข้าร่วมกิจกรรม คือ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ โดย สพป.สมุทรปราการ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดย สพป.กรุงเทพมหานคร รวม 120 คน สำหรับความโชคดีของน้องทุกคนวันนี้มีโอกาสรับฟังโอวาทจากท่านองคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต[…]

Read more
February 21, 2019 0

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Bureau of Educational Innovation Development Office of Basic Education Commission (OBEC)

Ministry of Education Thailand Phone : +66 2288 5892 Fax : +66 2280 5559 E-mail : rakpongpraiobec@gmail.com

[]